Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Ця стаття раніше не була опублікована, а також не представлена для розгляду і публікації в іншому журналі (або дано пояснення цього в Коментарях для редактора).

 • Файл відправленної статті представлений в форматі документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.

 • Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.

 • Текст набраний із полуторним міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 12 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); всі рисунки, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.

 • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, що описані в Керівництві для авторів, розташованому на сторінці «Про журнал».

 • Якщо ви відправляєте статтю, що рецензується в журнал, то тоді виконуються вимоги документа Забезпечення сліпого рецензування.

Керівництва для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Вимоги до оформлення статей в міжнародному науково-виробничому журналі «Кераміка: наука і життя»

Тематична спрямованість журналу: стан і проблеми сучасних науки і виробництва в області розроблення, виготовлення і впровадження енергоощадних інноваційних технологій при виробництві керамічних виробів.

Всі матеріали статей, для подальшої роботи з ними, повинні подаватися до редакції обов'язково в друкованому та електронному ідентичних виглядах. 

Статті, що публікуються в спеціалізованому журналі, повинні містити наступні елементи українською, російською та англійською мовами:

 • Універсальна десяткова класифікація (УДК
 • Автор(и): Прізвище І.П., особистий номер ORCID власного профілю
 • Повні офіційні назви організації(й), міст(а), країн(и), що представляють автор(и)
 • Назва статті (без використання абревіатур) 
 • Резюме
 • Текст статті, в якому слід дотримуватися приблизної структури: 

Вступ

(постановка проблеми в загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане розв'язання даної проблеми, і на яких базується автор)

Мета роботи

(постановка завдання, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, якій присвячується означена стаття)

Матеріали та методи

Результати та їх обговорення

(Основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів)

Підсумки (або висновки)

Перспективи подальших досліджень

Перелік посилань (літературні джерела)

Розмір рукопису не повинен перевищувати 20 сторінок матеріалів формату А4 (210x297 мм). У цей входять: основний текст, формули, таблиці, рисунки і підписи до них, перелік посилань.

Настійно рекомендується використовувати для оформлення матеріалів текстові редактори MS Word (розширення файлів *.doc, *.docx) для Windows будь-якої версії, шрифт Times New Roman розміром 12 пт, полуторний інтервал поміж рядками тексту з полями: верхнє, нижнє і праворуч - 1,5 см, ліворуч - 2,5 см.

При використанні одиниць вимірювання необхідно дотримуватися Міжнародної системи одиниць вимірювань (СІ). Формули повинні бути відділені від основного тексту та пронумеровані праворуч від них в круглих дужках. Латинські символи повинні друкуватися курсивом, грецькі прямими.

Для подачі до редакції оригінал тексту рукопису повинен бути надрукований на лазерному або струменевому принтерах з роздільною здатністю не нижче 600 dpi з одного боку аркуша на якісному білому папері формату А4 в наступному вигляді:

На першій сторінці статті:

 1. У лівому верхньому куті сторінки повинен бути вказаний УДК .... 
 2. Прізвище(а) І.П. автора(ів) статті, номер(и) ORCID, назва(и) організації(й), в яких виконані дослідження або роботи, Назва статті - українською, російською та англійською мовами. 
 3. Резюме українською, російською та англійською мовами. Автори несуть відповідальність за відповідність та якість перекладу. Резюме повинні бути лаконічними.

Всі позначення і скорочення, за необхідністю, виносяться з тексту в список позначень. Позначення розташовуються в алфавітному порядку: спочатку латинські, потім грецькі, верхні і нижні символи та індекси. При використанні в тексті скорочених назв необхідно надати їх розшифровку в списку.

Рисунки. У статті можуть бути представлені не більше 10 рисунків (фото), що включають рисунки з позначеннями «а», «б» і т.д. Всі рисунки повинні мати порядковий номер і посилання на них в тексті. Якість рисунків повинна забезпечувати можливість їхнього поліграфічного відтворення без додаткової обробки. Фізична розподільча здатність рисунка в файлі рукопису при цьому має бути не нижче 300 ppi. Всі позначення на рисунках супроводжуються поясненнями в тексті або в підписах до малюнків.

Таблиці. Кожна таблиця повинна бути чітко розграфлена, мати порядковий номер, на який попередньо надається посилання в тексті.

Перелік посилань (літературні джерела) наводиться в кінці тексту. Їх список складається в порядку згадування цитованого джерела в тексті. У матеріалах статті посилання вказуються в прямих дужках після згадуваних запозичених даних.

Кожне джерело слід оформляти згідно діючого ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні посилання слід вказувати транслітерацією англійскими літерами.

До рукопису додаються:

 • оригінал акта експертизи про можливість опублікування статті в пресі для громадян України, що завірений круглою печаткою організації, де проводилася експертиза; 
 • зовнішня рецензія про актуальність роботи і відповідність її тематичній спрямованості журналу з обов'язковим зазначенням наукового ступеня і вченого звання рецензента, що завірена печаткою організації, що представляє рецензент; 
 • відомості про авторів (Прізвище Ім'я По-батькові, ORCID, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, адреса, контактні телефони та e-mail). 

Матеріали рукопису з усіма додатками можуть бути надіслані поштою, e-mail або доставлені особисто автором за адресою до редакції.

Редакція залишає за собою право проводити скорочення і несуттєві редакційні правки статей. Орієнтовний термін публікації статті встановлює відповідальний секретар редакції.

Відповідальний секретар: к.т.н. Недбайло Олександр Миколайович.

Адреса редакції: вул. Булаховського, 2, корпус 2, м. Київ, 03164, ДП «ІЦ «Сушка»». 

Тел. +380444240279, тел./факс +380444243283.

E-mail: icsushka@gmail.com