ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЖУРНАЛУ

Міжнародний науково-виробничий журнал «Кераміка: наука і життя» публікує рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з актуальних аспектів технології, виробничого обладнання, використовуваних матеріалів, тепломасообмінних процесів та апаратів, теорії і практики сушіння керамічних виробів, енергоефективності технологічних процесів, екологічної складової, використання контрольно-вимірювальних приладів і автоматизації виробництва.

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Наукові статті, що надійшли до редакції, перед публікацією обов'язково проходять рецензування.

Форми рецензії статей: внутрішня і зовнішня.

Відповідальний секретар визначає відповідність матеріалів статті заявленому профілю журналу, і направляє її на рецензування фахівцю, який має близьку до тематики статті, наукову спеціалізацію.

Внутрішня рецензія може бути складена членом редакційної колегії. Зовнішня рецензія, що виконана фахівцем у відповідній тематиці, а також завірена компетентними особами відповідно до внутрішнього порядку організації, яку представляє рецензент, може бути додана до матеріалів статті.

Термін рецензування, в кожному окремому випадку, визначається відповідальним секретарем із урахуванням створення умов для максимально оперативного опублікування статті.

У рецензії повинні бути проаналізовані наступні питання:

  • відповідність змісту статті заявленої в назві теми;
  • відповідність матеріалів статті сучасним досягненням науково-технічного прогресу;
  • сприйняття статті можливої аудиторією читачів, в т.ч. стилістичне викладення матеріалів;
  • доцільність публікації статті з урахуванням наявних публікацій з теми;
  • визначення переваг і недоліків матеріалів статті, виправлень і доповнень, що повинні бути внесені автором перед опублікуванням;
  • відсутність запозичень з робіт інших авторів без відповідного посилання на останніх;
  • обов'язковий висновок про можливість опублікування статті в журналі «Кераміка: наука і життя»: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для опублікування статті.

Остаточне рішення про доцільність цього приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про публікацію статті відповідальний секретар інформує про це авторів і вказує попередній термін її публікації.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

В рамках редакційної політики журнал послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COP Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics).

Матеріали поданої в журнал статті рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і позиції діючих міжнародних академічних стандартів.

Редакція залишає за собою право на стилістичне правлення оригінального рукопису. З авторами статті узгоджуються правки, які, на думку редакційної колегії, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти від розглядання статті, що не відповідають вимогам і тематиці журналу.

Допускається розбіжність з точкою зору редакційної колегії, виражених в статті, думок і пропозицій авторів. Відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв і термінів, статистичних даних, прізвищ та імен інших осіб, а також цитат несуть автори.

Редакція залишає за собою право на несуттєве літературне правлення текстів і деякі скорочення зі збереженням авторського стилю викладення матеріалів.

Опубліковані матеріали статті не можуть бути використані для публікації в інших наукових виданнях. У разі виявлення плагіату відповідальність несуть автори представлених матеріалів.

ПРОТИДІЯ ПЛАГІАТУ

Редакційна колегія журналу доводить до відома авторів про те, що вони несуть відповідну персональну відповідальність за достовірність змісту оригінальних статей. Щоб уникнути некоректних запозичень матеріалів або використання результатів досліджень третіх осіб, просимо авторів дотримуватися етики наукового цитування.

Для запобігання можливого плагіату редакція робить наступне:

  • за рішенням відповідального редактора журналу матеріали статті можуть бути перевірені на наявність запозичень із робіт третіх осіб без відповідних посилань на оригінальне літературне джерело;
  • рецензент статті вказує у своєму висновку про відсутність або наявність можливого плагіату в статті.

Якщо в процесі аналізу матеріалів виявляється плагіат, стаття не приймається до опублікування із повідомленням про це рішення редколегії авторів. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Політика журналу в області авторського права спрямована на забезпечення вільного доступу до результатів наукових досліджень.

Відправляючи статтю до редакції автор(и) автоматично надають редакції права редагувати, друкувати в журналі, а також розміщувати матеріали статті на офіційному сайті журналу.

За авторами беззастережно зберігається право відтворювати зміст статті в процесі викладання, використовувати матеріали статті в будь-якій іншій своїй роботі, розміщувати копію статті в будь-яких інших джерелах масової інформації, із обов’язковим зазначенням вихідних даних статті в журналі «Кераміка: наука і життя». ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ КИРИЛИЦІ (УКРАЇНСЬКА І РОСІЙСЬКА МОВИ) ЛАТИНИЦЕЮ

Постанова Кабінету міністрів України № 55 від 27 січня 2010 року «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, а також встановлює діючі правила транслітерації прізвищ і імен громадян України латиницею в закордонних паспортах та інших документах. Транслітерацію кирилиці російського алфавіту латиницею рекомендується здійснювати згідно з чинними Правилами транслітерації Держдепартаменту США.

АРХІВУВАННЯ ЖУРНАЛУ

Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованих статей, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації і глобального обміну інформацією в сфері науково-технічного прогресу.